Tài liệu hay về Machine Learning

Sách

1. Neural Networks and Deep Learning

Đăng ký để nhận các bài viết mới nhất.