C++

Return to tags page

Gọi hàm Python trên C++ với OpenCV

Computer Vision

Có nhiều khi chúng ta cần gọi một hàm xử lý ảnh hoặc chạy mô hình trên code Python từ C++. Lý do rất đơn giản, có thể là vì bạn muốn dùng luôn code Python, hoặc bạn chưa có thời gian chuyển sang code C++. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách khởi tạo object và gọi đến phương thức Python từ code C++ và truyền ảnh cv::Mat vào để xử lý.

Read