Activation function

Các hàm kích hoạt (activation function) trong neural network

Machine Learning

Bài viết này sẽ so sánh các hàm kích hoạt activation function về ưu, nhược điểm và trường hợp sử dụng trong machine learning, deep learning.

Read