Toán tử trong C

C Programming

Trong toán học, một **toán tử** (tiếng Anh *operator*, phân biệt với *operation* - phép toán) là một hàm, thông thường có một vai trò quan trọng trong một lĩnh vực nào đấy. Chẳng hạn trong đại số tuyến tính có “toán tử tuyến tính” (*linear operator*). Trong giải tích có “toán tử vi phân” (*differential operator*)… Thông thường, một “toán tử” là một hàm tác động lên các hàm khác; hoặc nó có thể là tổng quát hóa của một hàm, như trong đại số tuyến tính.

Read